Latihan Soal Pretes PPG Bahasa Arab

Latihan Soal Pretes PPG Bahasa Arab

ONLINEPLUS.ID – Latihan Soal Pretes PPG Bahasa Arab

1. adat istifham هل digunakan apabila penanya (mutakallim) tidak mengetahui

a. tashdiq
b. maf’ul

c. nisbah antar musnad dan musnad ilaihnya

d. tashawur
e. hal

2. contoh أأنت فعلت هاذا ام يوسف adalah menanyakan …

a. hal
b. dzaraf
c. musnad
d. maf’ul

e. musnad ilaihi

3. قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ adalah contoh dari …

a. al-tanbih
b. al-amru
c. al-nahyu

d. al-waiid

e. al-taukbikh

4. Makna dari al-istib’aad adalah

a. harapan

b. menganggap mustahil

c. jauh
d. takut
e. mematikan

5. Dalam tashdiq ada beberapa unsur yang harus kita ketahui, kecuali …

a. al-Nisbah al-Hukmiyyah
b. Maudhu/ Mahkum’alaih
c. Mahmul/ Mahkum bih

d. siyaq

e. Al-Hukm

6. Penutur mengungkapkan sikap kejiwaannya berupa keinginannya untuk mencapai sesuatu yang mustahil adalah definisi …

a. al-amru

b. al-tamanni

c. al-taubikh
d. al-tanbih
e. al-nahyu

7. Bentuk kata kerja dari tashdiq adalah …

a. shadaqa-yashduqu

b. shaddaqa-yushaddhiqu

c. tashaadaqa-yatashaddaqu
d. ashdaqa – yashduqu
e. tashaddaqa-yatashaddaqu

8. terjemah dari at-tahdhir as-shahih adalah

a. dada yang benar
b. tempat keluar yang benar
c. hati yang benar
d. membatasi tema

e. membuat persiapan yang benar

9. Yang termasuk dalam memberikan rangsangan atau menstimuli merupakan salah satu bentuk tindak direktif …

a. al-inkar
b. al-waiid

c. al-tasywiq

d. al-amru
e. al-tanbih

10. fungsi dari tamanna adalah …

a. antara harapan dan ketakutan
b. mengingkari

c. harapan yang tidak mungkin tercapai

d. harapan yang mungkin tercapai
e. meniadakan

11. Penggunaan hamzah untuk makna tashawur disertai dengan am. Disebut apakah am tersebut …

a. am tashdiq
b. am athaf
c. am istifham
d. am hamzah

e. am muaddalah

12. Ma yang digunakan untuk menuntut sesuatu penjelasan sesuatu sebutan yang belum dipahami maknanya disebut …

a. Ma Limaahiyah al musamma
b. Ma ziyadah

c. Ma lisyarh al-ism

d. Ma li al-washf
e. Ma Athaf

13. Yang dimaksud Al_nisbah al-Hukmiyah adalah …

a. keterkaitan antara maudhu’ dan mahkum alaih
b. keterkaita antara tema dan atribut

c. keterkaitan antara atribut dan subjek

d. keterkaitan antara mahmul dan mahkum bih
e. keterkaitan antara hukum dan mahkum alaih

14. Makna penegasan dalam kalimat interogatif adalah …

a. al-iknar
b. al-taubikh

c. al-taqrir

d. an-nafyu
e. al-ta’dzim

15. Format debat yang beraggotakan masing-masing tiga orang berhadapan dalam satu debat, satu tim mewakili pemerintah dan satu tim mewakili opposisi disebut …

a. Asian Parliamentary (Asians)
b. British Parliamentary (BP)
c. American Parliamentary
d. Format word Schools

e. Australian Parliamentary (Australs)

Selengkapnya untuk download Latihan Soal Pretes PPG Bahasa Arab bisa >>> DOWNLOAD DISINI <<<

Baca Juga  100 Latihan Soal dan Jawaban Pretes Part 3